Eesti English Русский

Töötaja eetikakoodeks

Eesti sotsiaaltööd reguleerivad alusdokumendid:põhiseadus, sotsiaalhoolekande seadus, lastekaitseseadus, perekonnaseadus, kutseseadus Koostamisel on kasutatud :Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni„Sotsiaalala töötaja eetikakoodeksit“,(Sotsiaaltöö 6/2005, lk. 4-7).

MTÜ Viljandimaa Singel, Vaimse Tervise Päevakeskuse töötajate käitumise eetilised põhimõtted:

 1. Töötaja teenib ühiskonna huve, õigustab kliendi usaldust, tõstab ja hoiab ülal oma elukutse mainet.

 2. Töötaja käitumise alus on humaansel inimkäsitlusel põhinev hoiak, jõustamise ja juhtumikorralduse printsiibid.

 3. Töötaja usub kliendi võimekusse teha oma elu puudutavaid otsuseid, suunab teda delikaatselt arukatele otsustele, tunnustab ja austab kliendi isiklikke eesmärke, vastutust ja kodanikuõigusi, mis vastavad tema suutlikusele ja pädevusele.

 4. Töötaja annab klientidele ja koostööpartneritele teavet nendele arusaadaval viisil.

 5. Töötaja töövahendiks on teadmised, oskused, kogemused ja kutse-eetika.

 6. Töötaja lähtub töös kliendiga oma kompetentsuse piiridest (ei anna lubadusi, mida ei suuda täita).

 7. Töötaja suunab kliendi teise töötaja juurde kui tekib kliendiga väärtuste- või rollikonflikt. Teavitab antud olukorrast tööandjat.

 8. Töötaja on usaldusväärne (õigustab kliendi usaldust).

 9. Töötaja on oma käitumiselt ja suhtlemiselt avatud, hooliv ning innustav.

 10. Töötaja toetab inimese loomupärast väärtust ning õigust väärikale kohtlemisele, tunnustab ja austab sihtgrupi mitmekesisust.

 11. Töötaja on diskrimineerimise vastu. Töötaja kohustub märkama ja pöörama tähelepanu olukordadele, kus sihtgruppi kuuluv inimene elab alandavas-, ebaõiglases- või kahjustavas keskkonnas.

 12. Töötaja kannab hoolt ressursside säästliku, õiglase ja vajadustele vastava jaotamise eest.

 13. Töötaja innustab sihtgruppi võtma vastutust enese elukorralduse eest.

 14. Töötaja aktsepteerib kliendi või koostööpartneri õigust privaatsusele ja konfidentsiaalsusele.

 15. Töötaja annab kliendile ja koostööpartnerile teavet neile arusaadavl viisil.

 16. Töötaja respekteerib kolleegide ja koostööpartnerite arvamusi ja väljendab vastutustundlikul viisil tunnustust ja kriitikat.

 17. Töötaja jagab ja vahetab kogemusi ja teavet kolleegidega ning samas võtab vastutuse info sisu eest.

 18. Töötaja on valmis ära kuulama, toetama ja jõustama nii klienti kui kolleegi.

 19. Töötaja järgib eriala eetilisi standardeid, vastutab tööaalal tehtud otsuste ja valikute eest.

 20. Töötaja arendab oma oskusi ja teadmisi, toetudes uurimustele ja praktilise töö analüüsidele.

 21. Töötaja tegutseb ausalt, eristab piire oma isikliku elu, tööelu ja ühiskondliku tegevuse vahel.

 22. Töötaja ei kasuta oma positsiooni (kliendi suhtes) isikliku heaolu saavutamiseks.

 23. Töötaja järgib MTÜ Viljandimaa Singel eetilise käitumise põhimõtteid ning sekkub olukorras, kus märkab kellegi kõrvalekaldeid eetilisest käitumisest.

Sisestused puuduvad